Den 4-årige uddannelse i psykoterapi hos PUC er opdelt i en grunduddannelse, der fokuserer på din egen proces de første to år, og en overbygning, der fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.

  1. del: 2 år

I den første del af uddannelsen, lægger vi stor vægt på etableringen af gruppe og grupperelationen for at skabe et trygt og fortroligt rum. Det er en individuel proces i en gruppe, og holdlederen følger både dig og holdet de første 2 år.

Tema I: Udviklingspsykologiske teorier
Her bliver du introduceret til neuroaffektiv udviklingsteori som overordnet forståelsesramme. Du får et bredt indblik i flere psykologiske udviklings- og tilknytningsteorier. Første semester afsluttes med en mundtlig prøve i udviklingsteorier.

Der undervises i den tredelte hjerne og i kropslige teknikker, der gør det muligt at erfare kroppen og arbejde på det autonome niveau i kontakt.

Uddannelsen har også fokus på din personlige proces i en gruppe – med øje for selvforvaltning. Der introduceres fra begyndelsen metoder til fordybelse, stresshåndtering og mindfulness.

På uddannelsens første år vægter vi din fordybelse i egen udviklingshistorie, bygget på forskellige aldersperioder og tilhørende biografier. Vi arbejder med relationer, forhold til forældre og andre vigtige tilknytningsrelationer samt med familiestruktur og -historie.

Sideløbende med selve undervisningen skal du, som studerende hos PUC, gå i egen-terapi. Der kan henvises til en terapeut fra PUC, og du kan gennem dit eget terapi-forløb erfare arbejdet med tilknytning på egen krop.

Tema II: Terapeutiske metoder
I næste fase af uddannelsen arbejder vi med forskellige terapeutiske retninger som: SE-terapi/chok-traumeterapi, gestaltterapi, transaktionsanalyse, kunstterapi og drømmearbejde. Med udgangspunkt i dette arbejde afleverer og fremlægger de studerende en skriftlig rapport om en terapeutisk metode i grupper.

Under uddannelsen arbejder vi flere gange med kunstterapi og herunder også med eventyr og deres indvirkning på vores kollektive og personlige udvikling. Som studerende skal du bl.a. forfatte eventyr og fremlægge i dramatisk form.

  1. del: 2 år

Tema: Det terapeutiske rum
På anden del af PUCs uddannelse er der øget fokus på udøvelsen af terapi med neuroaffektiv psykoterapi som bærende retning, og som studerende vil du få en voksende forståelse for, hvornår du arbejder på det autonome niveau, det limbiske niveau og det præfrontale niveau. Som studerende erhverver du også viden gennem praksis via demonstrationsterapier, supervision på øvelser og terapeutiske situationer mellem jer som studerende. Men fortsat også gennem egen-terapi hos forskellige psykoterapeuter for at opleve variation i tilgange og metoder.

Et stort modul har overskriften psykiske kriser. Dette dækker over såvel livskriser som særlig sensitivitet og psykisk sårbarhed som eksistensvilkår. I undervisningen refereres der tilbage til tilknytningsaspektet i den udstrækning, det giver mening. Vi fokuserer også på, hvordan man terapeutisk arbejder med de to former for utryg tilknytning.

Der undervises i emner som sorg, krise, angst, depression, overgreb, misbrug, selvdestruktivitet og kontrolforstyrrelser som fx spiseforstyrrelse. Vi underviser også i forskellige relevante terapeutiske interventioner. Vi inddrager det neuroaffektive som vurderinger af ”What works for whom”, og de neuroaffektive kompasser inddrages som værktøjer på metaplanet.

Efter dette tema skal du som studerende arbejde i grupper og aflevere en skriftlig opgave om et krise-, misbrugs- eller sorgforløb.

Efter arbejdet på basisårene med de fire 7-årsperioder bliver du på overbygningen undervist i voksenlivets psykologi. Voksenlivets relationer bliver belyst, og der undervises i bl.a. parterapi. De mønstre, der påvirker vores parforhold, belyses især fra en relations-orienteret tilgang. Parkurset på 4. år har en Imago-tilgang.

Efter gennemgang af disse emner skal de studerende i et længere oplæg fremlægge deres egne mønstre og måder at indgå i parforhold på. Der bliver lagt vægt på perspektivering til terapeut-rollen.

Efter ca. to et halvt års undervisning får du som studerende selv prøveklienter og skal deltage i supervisionsgrupper. Etik og moral i behandler/klientrelation bliver sat i fokus. Vi arbejder løbende med at forstå klienten i forhold til de neuroaffektive kompasser, og der er ligeledes fokus på, hvad der sker med dig som studerende i mødet med klienten. Videosupervision af terapien bliver vægtet det sidste halve år.

Uddannelsen afsluttes med en eksamination med udgangspunkt i et af de obligatoriske klientforløb.

Læs mere om uddannelsen

Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Teoretisk og metodisk grundlag

Uddannelsens metode og teori på PUC bunder i integrativ psykoterapi, solidt funderet i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Læs om teori og metode her..
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen på PUC

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin
Litteraturliste for psykoterapeut-uddannelsen

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturliste for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin

PUC – en evalueret og godkendt uddannelse

Sørg for at du vælger en godkendt uddannelse. PUC er anbefalet og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og evalueret af analysefirmaet Reflektor.
januar 3, 2019/af admin

Semesterplan

Semesterplan for psykoterapeut-uddannelsen på PUC. Her kan du se hvordan vores uddannelse er opbygget og hvordan et semester ser ud.
januar 3, 2019/af admin

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen (de to første år) fokuserer på din egen proces. Overbygningen (år 3-4), fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.
januar 3, 2019/af admin
Nyhedsbreve