Studieordning

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC – Psykoterapeutisk Uddannelses Center med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m. 

link til litteraturliste

UDDANNELSENS FORMÅL

Uddannelsens formål er at uddanne psykoterapeuter til på forsvarlig og professionel vis, at kunne bestride hvervet som psykoterapeut, både i privat og offentligt regi.

Det er ligeledes et formål, at uddanne den kommende psykoterapeut til, på et fagligt grundlag at kunne vælge mellem de metoder der undervises i på uddannelsesinstitutionen set i relation til fremtidige klienters problematik og personlighed.

Teori: Gennem læsning og undervisning (oplæg, gruppearbejde) og de studerendes egne oplæg og skriftlige opgaver opbygges teoretisk viden (almenpsykologien er det forskningsbaserede grundlag).

Praksis: På uddannelsen opnås personlig indsigt gennem procesorienteret undervisning, egen-terapi, gruppearbejde og bearbejdning af gruppeprocessen. Desuden vil der i undervisningen være færdighedstræning under direkte supervision.

Teori og praksis: Teori og praksis integreres i undervisningen f.eks. gennem efterbearbejdelse af terapeutisk arbejde, samt gennem feedback på øvelser, færdighedstræning, skriftlige opgaver m.m.

Svære, alvorlige psykiatriske tilstande uddannes de studerende ikke til at varetage.

Vi arbejder i henhold til de gældende etiske regler, som psykoterapeut foreningen har nedskrevet.

OPTAGELSESKRITERIER

Der kan søges optagelse i hhv. kvote 1, 2 og 3. Herunder mulighed for at søge dispensation.

Alle ansøgere skal være fyldt 28 år og skal have min. 3 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse, eller anden relevant erhvervserfaring, eller frivilligt arbejde af humanitær karakter.

Ansøgerens modenhed vurderes gennem en personlig optagelsessamtale og baseres i vid udstrækning på om ansøgeren evner at reflektere over egen livserfaring i tilstrækkelig grad.

Skriftlig dokumentation for ansøgerens opfyldelse af optagelseskriterier, f.eks. eksamensbeviser, kursusbeviser, mv. skal vedlægges ansøgningen. Eksamensbeviser kan returneres efter at optagelsesudvalget har godkendt dem. I den skriftlige ansøgning skal indgå en kort levnedsbeskrivelse, begrundelse for anmodning om optagelse samt et kort CV.

Da alle ansøgere inden uddannelsesstart skal have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper kan vi tilbyde et for-kursus heri.

Kvote 1.
Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af

psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer,

sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med

uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering.

Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.

Dispensation:

Kvote 2.

Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 3.

Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb).

Kvote 2+3:

Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Dispensation kan bevilges såfremt optagelsesudvalget vurderer at ansøgeren er i besiddelse af personlige egenskaber kombineret med erfaring i at arbejde med andre mennesker, som vurderes at sætte den pågældende i stand til at gennemføre uddannelsen

Ansøgerens modenhed vurderes gennem en personlig optagelsessamtale og baseres i vid udstrækning på om ansøgeren evner at reflektere over egen livserfaring i tilstrækkelig grad.

Skriftlig dokumentation for ansøgerens opfyldelse af optagelseskriterier, f.eks. eksamensbeviser, kursusbeviser, mv. skal vedlægges ansøgningen. Eksamensbeviser kan returneres efter at optagelsesudvalget har godkendt dem. I den skriftlige ansøgning skal indgå en kort levnedsbeskrivelse, begrundelse for anmodning om optagelse samt et kort CV.

Da alle ansøgere inden uddannelsesstart skal have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper kan vi evt. tilbyde et forkursus heri.
 

Merit

Det er desuden muligt at søge om merit for hvis ansøgeren kan dokumentere gennemførelse af ækvivalerende uddannelser, eller dele heraf.

Ansøgermøder – obligatoriske for alle

Ansøgerne kommer derefter til en uddybende personlig samtale af ca. en times varighed med optagelsesudvalget. Her vurderes deres modenhed og der spørges ind til deres baggrund og CV.

Modenhed vurderes på baggrund af vedkommendes evne til selvrefleksion set i relation til deres livssituation og baggrund, desuden lægges vægt på evnen til at kunne gennemføre større projekter, såsom uddannelse. Desuden overvejes modenhed i forhold til hvor realistisk ansøgeren har været i forhold til økonomi, arbejdspres og børn samt andre forpligtelser.

Motivation bedømmes primært ud fra hvorvidt det skønnes, at ansøgeren har overskud til at indlemme en krævende uddannelse i sit liv – hvorfor der spørges ind til den generelle livssituation, endvidere vurderes motivationen på baggrund af hvorvidt det er realistisk at tro, at vedkommende tør ”risikere sig selv” og har modet til at åbne sig i den grad som det fordres på uddannelsen.

Hvis der spores usikkerhed mht. ansøgerens egnethed eller kvalifikationer, vil den pågældende kunne deltage i en afdækkende samtale med to medlemmer af lærerstaben med henblik på en dyberegående afprøvning af ansøgerens forudsætninger.

Forholdet mellem uddannelsen og den studerende reguleres overordnet af den kontrakt der er vedlagt som bilag nederst i dette dokument.

Orlov

Det er muligt i særlige tilfælde at ansøge om orlov eller dispensation, som f.eks. sygdom, barsel eller lign. Orlov kan bevilges på baggrund af en skriftlig ansøgning og max. for ét år ad gangen. Uddannelsen skal gennemføres inden for en tidsramme på 6 år. Dispensation fra tidsramme på de 6 år kan dog i særlige tilfælde bevilges og det baserer sig på en individuel vurdering. Orlov fritager som udgangspunkt ikke for betalingspligten. Ved evt. fritagelse for betaling af kursusafgift i orlovsperioden, betales for 6 mdr. svarende til en opsigelsesperiode. Beløbet henstilles til genoptagelse af kursusforløbet, hvorefter der igen betales til de til enhver tid gældende priser. Uddannelsen genoptages på første givne hold med ledige pladser.

Uddannelsens ledelse kan beslutte at pålægge en kursist orlov, såfremt særlige omstændigheder taler herfor. Betingelserne for orlov nedfældes i en orlovskontrakt som underskrives af begge parter
Ved genoptagelse af studiet, indkaldes til en samtale med uddannelsesleder og holdleder.

Fravær
Fravær må max. være 10 % pr. år. Fravær kan evt. indhentes på efterfølgende hold mod betaling. Ved et samlet fravær på mere end 10 % udstedes uddannelsesbevis ikke.

Ophør /udmeldelse

Den studerende kan vælge at stoppe studiet i forhold til regler nedfældet i nedenstående kontrakt. Uddannelsens ledelse kan i særlige tilfælde beslutte, at løse En studerende fra uddannelseskontrakten, hvis det efter en samlet vurdering fra skønnes, at den studerende ikke er i stand til at leve op til uddannelsens krav og forpligtigelser. Ved ophævelse af kontrakten bortfalder betalingen ved udgangen af indeværende måned.

STUDIEBESKRIVELSE

Modalitet

PUCs metodiske tilgang er integrativ psykoterapi. Teoretisk funderet i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Neuroaffektiv udviklingspsykologi har rødder i flere humanistisk orienterede psykoterapitraditioner og har et holistisk menneskesyn.

Teoretisk begrebsramme

Den teoretiske begrebsramme er neuroaffektiv udviklingspsykologi, som beskrevet af Susan Hart. Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning imellem moderne udviklingspsykologi og nyere hjerneforskning omkring de følelsesmæssige strukturer i hjernen, især tilknytningsteorierne (Bowlby, Stern og Schore) og visse traumeteorier (fx Bessel van der Kolk og Peter Levine) foruden mentaliseringsteori (fx Fonagy, Bateman og Allen).

Neuroaffektiv psykoterapi adskiller sig fra tidligere psykodynamiske teorier på den måde, at sigtet ikke er indsigt, men personlighedsmodning gennem den interaktion og afstemning der finder sted mellem klient og terapeut.

Hvorfor integrativ psykoterapi?

Inden for psykoterapiforskningen findes ingen klare vindere i kampen mellem de forskellige terapeutiske retninger (om end nogle interventioner/metoder kan siges at være bedre til bestemte problemer eller til bestemte klienter). Det man imidlertid kan sige, er det der virker i psykoterapi er relationen mellem terapeuten og klient – hvor klientens tidligere måde at knytte sig til vigtige omsorgspersoner genskabt og hvor det afgørende er terapeutens ægte, accepterende og indlevende indstilling.

Vi mener, at flere terapeutiske retninger bidrager med vigtig behandlingserfaring og at en integrativ tilgang åbner for flere måder at se klienten på både hvad angår udviklingspsykologiske betragtninger og personlighedsdannelse. Sidst men ikke mindst giver det også flere muligheder for at kunne aflæse klientens problemstillinger.

Metode

Der undervises i metoder der retter sig mod vores instinktive og sansebaserede lag - vores nervesystem, som kan komme i ubalance ved oplevede trusler mod vores liv (kamp, flugt, undgåelse, stivnen). Det kan fx være det lille barn, som kan føle sig truet ved afvisning, skæld ud, udskamning osv. og som evt. bæres ikke-afstemt med op i voksenalderen. Det kan også være ved kriser, overfald, trusler, ulykker. Her undervises i SE-metoden (Somatic Experiencing, Peter Levine) og kropsterapi fx ressourceorienteret kropsarbejde.

Der undervises også i metoder der retter sig mod at arbejde med vores følelsesliv og evne til tilknytning (gestaltterapi og relationsorienteret terapi og EFT / Emotional Focused Therapy). Det kan være, at man har svært ved at få kontakt med sine følelser, eller at man omvendt bliver overvældet af dem og måske derfor reagerer på dem for hurtigt. Det kan også være, at man har svært ved at mærke sine behov eller man tør måske ikke få dem opfyldt. Der kan selvfølgelig også være tale om en svær sorg eller en eksistentiel krise.

På PUC undervises endvidere i metoder der styrker vores evne til at reflektere og mentalisere. Fx styrkes symboliseringsevnen med metoder som kunstterapi og drømmearbejde. Vi ser på de mønstre og hierarkier der udspiller sig imellem mennesker.

På uddannelsen lægger vi vægt på træning i mindfulness, både i forhold til selvregulering, affektregulering og for styrkelse af bevidsthedsfunktionen – dvs. at vi med mindfulness lærer en metode hvor vi ikke identificerer os med hhv. fornemmelser, følelser og tanker. Der bliver ud over bevidsthedsteknikker undervist i teorier omkring ’selvet’ og i transpersonlige teorier.

Selvagens og træning af terapeutiske færdigheder

Terapeuttræningen indebærer at kunne forholde sig til klientens problematik og vurdere og redegøre for hvilke metoder, der vil egne sig bedst. Vi arbejder med evnen til kontakt, spejling og afstemning.

Psykoterapeuternes færdigheder

I punktform er det vores opfattelse

oat terapeuten må være i besiddelse af basal indføling og en evne til at se de dynamiske sammenhænge mellem sig og klienten og i klientens gøren og laden

oat terapeuten må være i stand til at vurdere hvilke interventioner / metoder han/hun vil tage i anvendelse først og fremmest på baggrund af det menneske der sidder overfor, siden på baggrund af den viden terapeuten har erhvervet sig om symptomerne.

Disse færdigheder opnås på uddannelsen gennem:

ocentralt fokus på relation både i det terapeutiske rum og i arbejdet med den personlige historie

otilegnelsen af de udviklingspsykologiske teorier

oi terapeuttræning fokuseres på relationen gennem aktiv lytning, opmærksomhedstræning, iagttagelse af nervesystemet, forståelse af forskellige bevidsthedstilstande og inddragelse af kropslige ressourcer

oder arbejdes med ressourcer via arbejde med kropsjeget gennem kropsterapi, men også gennem jungiansk inspirerede terapiformer som kunstterapi, imagination og drømmearbejde.

otilegnelse af de metodiske tilgange

Selvagens angår vores evne til at indgå i relevante samspil med andre, der kan promovere samhørighedsprocesser. Når man arbejder med sammenhænge med tab og traumer, og sammenhænge hvor mennesker lider, så er terapeutens kontaktfærdigheder meget vigtige. At kender sin teori, og sine metoder gør det ikke alene. Den personlige udviklingsproces er derfor et centralt tema ikke kun i den egen-terapi, vi beder de studerende om at gå (ca. 30 timer årligt), men også i selve undervisningen – både i forhold til de temaer der undervises i og i forhold til at være en del af en gruppe. At bruge sig selv som et redskab kræver en villighed til at kigge indad og arbejde med de steder som udfordrer i forhold til sig selv og evnen til kontakt, empati og autenticitet. Dvs. at vi anskuer det at bruge sig selv som et redskab som en integreret del af de terapeutiske færdigheder. I undervisningen kommer selvagens på dagsordenen i stort alt hvad vi arbejder med, men især i temaer omkring tidlig tilknytning og familiemønstre og den måde de genspejles på både i parrelationen og i gruppedynamikken.

 

Studiebeskrivelse – med specifikation af fagenes mål, indhold og omfang kan downloades som PDF her

Eksamensformer på overbygningen: beskrivelse kan rekvireres.

Studieordningen revideres løbende.

Del denne side med dine venner


Sektion: