Studieordning

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC – Psykoterapeutisk Uddannelses Center med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m. 

link til litteraturliste

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål er at uddanne psykoterapeuter til på forsvarlig og professionel vis, at kunne bestride hvervet som psykoterapeut, både i privat og offentligt regi.

Det er ligeledes et formål, at uddanne den kommende psykoterapeut til, på et fagligt grundlag at kunne vælge mellem de metoder der undervises i på uddannelsesinstitutionen set i relation til fremtidige klienters problematik og personlighed. Overordnet må den studerende efterhånden også kunne identificere om problemets art overvejende psykodynamisk eller om der er tale om en udviklingsproces, eller mere traditionelt eksistentielle problematikker / livskriser.

Dette opnås ved at den studerende får kendskab til det psykodynamiske / oplevelsesorienterede områdes konkrete problemfelt gennem arbejde med teori og metode, praktisk øvelser, færdighedstræning og supervision.

Teori:
Gennem læsning og undervisning (oplæg, gruppearbejde) og de studerendes egne oplæg og skriftlige opgaver opbygges teoretisk viden (almenpsykologien er det forskningsbaserede grundlag).

Praksis:
På uddannelsen opnås personlig indsigt gennem procesorienteret undervisning, egenterapi, gruppearbejde og bearbejdning af gruppeprocessen. Desuden vil der i undervisningen være færdighedstræning under direkte supervision.

Teori og praksis:
Teori og praksis integreres i undervisningen f.eks. gennem efterbearbejdelse af terapeutisk arbejde, samt gennem feedback på øvelser, færdighedstræning, skriftlige opgaver m.m.

Uddannelsens mål i videre forstand, er at den studerende tilegner sig de gældende etiske regler og at den studerende bliver trænet i at identificere og kvalificerer sig til at arbejde med depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og krisetilstande, diverse overgreb, spiseforstyrrelser m.m. af lettere til moderat mere karakter. Men også med parforhold samt personlig udvikling og vækst.

De studerende bliver desuden trænet i at identificere, men uddannes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression, alvorlige spiseforstyrrelser og andre tilstande med alvorligt misbrug, ej heller at varetage tilstande med suicidal fare, borderline strukturer og andre personlighedsforstyrrelser samt dyssociale personlighedstyper og mere psykotiske tilstande.

Optagelseskriterier
Der kan søges optagelse i hhv. kvote 1, 2 og 3. Herunder mulighed for at søge dispensation.

Alle ansøgere skal være fyldt 28 år og skal have min. 3 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse, eller anden relevant erhvervserfaring, eller frivilligt arbejde af humanitær karakter.

Ansøgerens modenhed vurderes gennem en personlig optagelsessamtale og baseres i vid udstrækning på om ansøgeren evner at reflektere over egen livserfaring i tilstrækkelig grad.

Skriftlig dokumentation for ansøgerens opfyldelse af optagelseskriterier, f.eks. eksamensbeviser, kursusbeviser, mv. skal vedlægges ansøgningen. Eksamensbeviser kan returneres efter at optagelsesudvalget har godkendt dem. I den skriftlige ansøgning skal indgå en kort levnedsbeskrivelse, begrundelse for anmodning om optagelse samt et kort CV.

Da alle ansøgere inden uddannelsesstart skal have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper kan vi tilbyde et forkursus heri.

Kvote 1.
Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.

Dispensation:

Kvote 2.
Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 3.
Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb).

Kvote 2+3:
Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Dispensation kan bevilges såfremt optagelsesudvalget vurderer at ansøgeren er i besiddelse af personlige egenskaber kombineret med erfaring i at arbejde med andre mennesker, som vurderes at sætte den pågældende i stand til at gennemføre uddannelsen

c. Ansøgerens modenhed vurderes gennem en personlig optagelsessamtale og baseres i vid udstrækning på om ansøgeren evner at reflektere over egen livserfaring i tilstrækkelig grad.

Skriftlig dokumentation for ansøgerens opfyldelse af optagelseskriterier, f.eks. eksamensbeviser, kursusbeviser, mv. skal vedlægges ansøgningen. Eksamensbeviser kan returneres efter at optagelsesudvalget har godkendt dem. I den skriftlige ansøgning skal indgå en kort levnedsbeskrivelse, begrundelse for anmodning om optagelse samt et kort CV.

Da alle ansøgere inden uddannelsesstart skal have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper kan vi evt. tilbyde et forkursus heri.

Merit
Det er desuden muligt at søge om merit for hvis ansøgeren kan dokumentere gennemførelse af ækvivalerende uddannelser, eller dele heraf.

Ansøgermøder – obligatoriske for alle

Ansøgerne kommer derefter til en uddybende personlig samtale af ca. en times varighed med optagelsesudvalget. Her vurderes deres modenhed og der spørges ind til deres baggrund og CV.

Modenhed vurderes på baggrund af vedkommendes evne til selvrefleksion set i relation til deres livssituation og baggrund, desuden lægges vægt på evnen til at kunne gennemføre større projekter, såsom uddannelse. Desuden overvejes modenhed i forhold til hvor realistisk ansøgeren har været i forhold til økonomi, arbejdspres og børn samt andre forpligtelser.

Motivation bedømmes primært ud fra hvorvidt det skønnes, at ansøgeren har overskud til at indlemme en krævende uddannelse i sit liv – hvorfor der spørges ind til den generelle livssituation, endvidere vurderes motivationen på baggrund af hvorvidt det er realistisk at tro, at vedkommende tør ”risikere sig selv” og har modet til at åbne sig i den grad som det fordres på uddannelsen.

Hvis der spores usikkerhed mht. ansøgerens egnethed eller kvalifikationer, vil den pågældende kunne deltage i en afdækkende samtale med to medlemmer af lærerstaben med henblik på en dyberegående afprøvning af ansøgerens forudsætninger.

Forholdet mellem uddannelsen og den studerende reguleres overordnet af den kontrakt der er vedlagt som bilag nederst i dette dokument.

Orlov
Det er muligt i særlige tilfælde at ansøge om orlov eller dispensation, som f.eks. sygdom, barsel eller lign. Orlov kan bevilges på baggrund af en skriftlig ansøgning og max. for ét år ad gangen.

Uddannelsen skal gennemføres inden for en tidsramme på 6 år. Dispensation fra tidsramme på de 6 år kan gives. Det vil ske på baggrund af en individuel vurdering. Orlov fritager som udgangspunkt ikke for betalingspligten, og der betales for 6 mdr. fra orlovsansøgning.
Ved evt. fritagelse for betaling af kursusafgift i orlovsperioden, udskydes betalingen til genoptagelse af kursusforløbet, til de til enhver tid gældende priser. Uddannelsen genoptages på første givne hold med ledige pladser.

Uddannelsens ledelse kan beslutte at pålægge en kursist orlov, såfremt særlige omstændigheder taler herfor. Betingelserne for orlov nedfældes i en orlovskontrakt som underskrives af begge parter

Ved genoptagelse af studiet, indkaldes til en samtale med uddannelsesleder og holdleder.

Fravær
Fravær må max. være 10 % pr. år. Fravær kan evt. indhentes på efterfølgende hold mod betaling. Ved et samlet fravær på mere end 10 % udstedes uddannelsesbevis ikke.

Ophør /udmeldelse
Den studerende kan vælge at stoppe studiet i forhold til regler nedfældet i nedenstående kontrakt. Uddannelsens ledelse kan i særlige tilfælde beslutte, at løse En studerende fra uddannelseskontrakten, hvis det efter en samlet vurdering fra skønnes, at den studerende ikke er i stand til at leve op til uddannelsens krav og forpligtigelser. Ved ophævelse af kontrakten bortfalder betalingen ved udgangen af indeværende måned.

Studiebeskrivelse

Modalitet
PUCs metodiske tilgang er integrativ psykoterapi. Solidt funderet i en teoretisk begrebsramme. Vi har rødder i flere humanistisk orienterede psykoterapitraditioner og har et holistisk menneskesyn.

Teoretisk begrebsramme
Den teoretiske begrebsramme er relationsorienteret og hviler på neuroaffektiv udviklingsteori og psykotraumatologi.

Der undervises endvidere i

 • Jungs analytiske psykologi og afledte terapiformer som f.eks. kunstterapi
 • kropsterapi med afsæt i Alexander Lowen og Lisbeth Marchers kropsdynamiske udviklingsteori
 • andre oplevelsesorienterede tilgange som gestaltterapi og systemiske tilgange (gruppeproces)

​Hvorfor integrativ psykoterapi?

Inden for psykoterapiforskningen findes ingen klare vindere i kampen mellem de forskellige terapeutiske retninger (om end nogle interventioner/metoder kan siges at være bedre til bestemte problemer eller til bestemte klienter). Det man imidlertid kan sige, er det der virker i psykoterapi er relationen mellem terapeuten og klient – hvor klientens tidligere måde at knytte sig til vigtige omsorgspersoner genskabt og hvor det afgørende er terapeutens ægte, accepterende og indlevende indstilling.

Vi mener, at flere psykologiske teorier og terapeutiske retninger bidrager med vigtig behandlingserfaring og at en integrativ tilgang åbner for flere måder at se klienten på både hvad angår udviklingspsykologiske betragtninger og personlighedsdannelse. Sidst men ikke mindst giver det også flere muligheder for at kunne aflæse klientens problemstillinger.

Metode
Den neuroaffektive udviklingsteori/psykoterapi baserer sig bl.a. på de seneste års forskning omkring hjernens og nervesystemet funktion. Metodisk bliver der undervist i:

 • affektregulering og levendegørelse af klientens nervesystem
 • udvikling og forfinelse af klientens evne til at relatere og være i kontaktfeltet
 • mentaliseringsprocesser, der bringer de afledte oplevelser ind i en ny selvforståelse og oplevelse af sammenhæng
 • udvikling af personlige ressourcer og livsstrategier

​Terapeuttræningen indebærer energetisk at kunne aflæse de forskellige aldre og niveauer for selvforståelse i første omgang i sig selv og siden i klienten. På baggrund af dette, at gå i kontakt og relatere til klienten med en spejling og afstemning af klientens energi. Endelig at kunne bidrage til klientens forståelse af sig selv og processen. Der vil være brug for såvel oplevelsesorienterede som kognitive værktøjer til at spejle og regulere de forskellige niveauer i kontakten. Integration af værkstøjer fra øvrige metoder og teorier sker ud fra en forståelse af, hvordan de tjener den overordnede metodes fokus.

Psykotraumatologiens bidrag er en vægtning af ressourcer i arbejdet med traumer. I ressourcearbejdet aktiveres psykens kreative løsningsmodeller og eget selvhealende potentiale. Vi inddrager i stort omfang ressourceorienteret kropsarbejde (grounding, centrering, sansning, impulser m.m.) og arbejder med sammenhængen mellem krop og følelser. Vi er inspireret af Lowens Bioenergetik, Lisbeth Marchers kropsdynamiske udviklingspsykologi og Peter Levines SE-metode. I synliggørelse af de kreative ressourcer har vi en længere tradition for at benytte metoder udviklet på baggrund af Jungs analytiske psykologi, fx kunstterapi og imagination.

På uddannelsen meget store modul om psykiske kriser og sårbarhedsspektret introduceres mentalisering og almen kognitiv metode og tilgang som bidrag til jeg-støttende terapi. Dels den eksistentielle terapi med sit bidrag til at håndtere det svære og næsten ubærlige i vores liv, magtesløsheden og dødens realitet, dels den transpersonlige psykologi med de mere transpersonlige oplevelsesmåder og – indhold som vigtige udvidelser af det, der traditionelt indeholdes i de psykologiske teorier. Såkaldte spirituelle oplevelseskategorier forekommer hos rigtig mange mennesker, hvorfor det er vigtigt at søge at skelne mellem spirituelle kriser og psykoser.

Psykoterapeuternes færdigheder

I punktform er det vores opfattelse

 • at terapeuten må være i besiddelse af basal indføling og en evne til at se de dynamiske sammenhænge mellem sig og klienten og i klientens gøren og laden
 • at terapeuten må være i stand til at vurdere hvilke interventioner / metoder han/hun vil tage i anvendelse først og fremmest på baggrund af det menneske der sidder overfor, siden på baggrund af den viden terapeuten har erhvervet sig om symptomerne.

Disse færdigheder opnås på uddannelsen gennem:

 • centralt fokus på relation både i det terapeutiske rum og i arbejdet med den personlige historie
 • tilegnelsen af de udviklingspsykologiske teorier
 • i terapeuttræning fokuseres på relationen gennem aktiv lytning, opmærksomhedstræning, iagttagelse af nervesystemet, forståelse af forskellige bevidsthedstilstande og inddragelse af kropslige ressourcer
 • der arbejdes med ressourcer via arbejde med kropsjeget gennem kropsterapi, men også gennem jungiansk inspirerede terapifomer som kunstterapi, imagination og drømmearbejde.

Studiebeskrivelse – med specifikation af fagenes mål, indhold og omfang kan downloades som PDF her

link til afsluttende eksamen her

OBS! Eksamensformer på overbygningen er under revision.

Studieordningen revideres løbende.

Del denne side med dine venner


Sektion: