Etiske regler

Etikregler for dansk psykoterapeutforening

§ 1. Almene bestemmelser
1.1  De etiske regler er bindende for alle medlemmer af foreningen. 
1.2  Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser.

§ 2. Forhold til klienten 

2.1 Tavshedspligt
Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien.
Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.

2.2 Videregivelse af oplysninger
At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse.
Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål.
Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.
Der kan videregives oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår.

2.3  Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som psykoterapeuten har udfærdiget om klienten.

2.4  Samtykkeregler og vejledning vedrørende optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden forevisning i offentlige forsamlinger

1.  Samtykke:
a.  Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig.
b.  Samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes.
c.  Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og målgruppe.

2.  Vedrørende tilbagekaldelse af samtykke:
a.  Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse.
b.  Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den programsættes. Efter forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse.

3.  Vedrørende børn og unge:
a.  Samtykke fra personer under 18 år må kun modtages med tiltrædelse af indehaveren af forældremyndigheden, der har samme rettigheder som klienten. 
b.  Såfremt barnet tilbagekalder sit samtykke mod indehaveren af forældremyndighedens ønske, kan optagelsen ikke vises.
c.  Såfremt indehaveren af forældremyndigheden ikke kan tiltræde barnets samtykke, kan optagelsen ikke vises.
d.  Såfremt det drejer sig om optagelse af en familieterapi, hvor en eller flere børn indgår, har hvert enkelt barn ret til at rådføre sig med en voksen udenfor familiekredsen, såvel før som under og efter optagelsen. Den offentlige forevisning må først finde sted, efter den voksne – sammen med barnet – har gennemset den færdigredigerede udsendelse og udtrykkeligt sagt god for den.

4. Terapeutens forpligtelser.
a.  Den terapeut, der medvirker i en terapi til offentlig forevisning, må sikre sig, at klienten forstår rækkevidden af sit samtykke, ligesom terapeuten må sikre sig, at forevisningen tjener et lødigt formål.
b.  Indgår der børn i terapien, har terapeuten et særligt ansvar for, at barnets rettigheder ifølge ovenstående overholdes, samt at sikre, at terapien forløber på en sådan måde, at barnet ikke udstilles på en krænkende eller respektløs måde.
c.  Det påhviler terapeuten at orientere TV- produktionsselskaber og eventuelle filmselskaber om ovenstående etikregler og vejledning, og det anbefales, at de involverede selskaber ved deres underskrift tiltræder disse regler, inden optagelserne påbegyndes.

2.5  Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

2.6  Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt.

2.7  Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

2.8  Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under §2.4, kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat i §2.4.

2.9  Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten.

2.10  Seksuel omgang mellem psykoterapeut og klient må ikke forekomme.

2.11  En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12  Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har.

2.13  Psykoterapeuten skal oplyse klienten om, hvorvidt det er muligt at få hjælp af det offentlige uden eller med ringe udgift for klienten.

2.14  Har psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut.

2.15  Ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold.

§ 3. Forhold til kolleger

3.1  Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed.

3.2  En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at et medlem af Dansk Psykoterapeutforening bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor medlemmet og rette henvendelse til Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg.

§ 4. Faglig standard

4.1  Hvis psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal psykoterapeuten søge hjælp til at løse problemerne.

4.2  Medlemmer af foreningen forpligter sig til at holde sig fagligt ajour gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

Ændret på den ordinære generalforsamling
i København den 15. marts 2002

 

 

Etikregler for uddannelser der er medlem af Forum for Psykoterapeutiske Uddannelser.

 

1. Hvert uddannelsessted er forpligtet til at formulere egne interne etikregler. Disse regelsæt skal respektere etikreglerne i Dansk Psykoterapeutforening og The European Association For Psychotherapy (EAP).

2. De interne etikregler skal overholde følgende principper:
Habilitets- og kvalitetsregler for uddannelsen skal sikre
- beskyttelse af den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces
- habiliteten for en person tilknyttet uddannelsen, hvor pågældende har flere roller

3. Uddannelsesstederne forpligter sig til at undervise i fagets etik og i etiske dilemmaer, samt sikre at ansatte og studerende kender de interne etikregler.

4. Etiksager, der vedrører forhold på et uddannelsessted kan bringes op i Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg.
Etikudvalgets afgørelser forpligter uddannelsesstedet såvel som ansatte, uanset disses medlemskab af foreningen.
I behandling af klagesager behandles klagen efter foreningens etikregler, suppleret med det pågældende uddannelsessteds egne regler samt de her formulerede retningslinjer.
Såfremt foreningens og uddannelsesstedets etikregler er modstridende eller afviger fra hinanden er Dansk Psykoterapeutforenings etikregler gældende frem for uddannelsesstedets etikregler.

5. En sagsbehandling kan udmunde i følgende reaktioner:
     1. Klagen afvises som grundløs.
     2. Klagen kan ikke behandles, da den ikke kan verificeres.
     3. Klagen giver anledning til kritik af ledelsen af uddannelsesstedet.
     4. Klagen giver anledning til at pålægge uddannelsesstedet at foretage faglige tiltag i relation til 
         ledelse, uddannelse eller   lærergruppe
     5. Klagen giver anledning til at indstille til bestyrelsen, at uddannelsesstedet pålægges at fjerne en 
         lærer eller en uddannelsesleder fra uddannelsen
     6. Klagen giver anledning til at indstille til bestyrelsen, at uddannelsesstedet fjernes fra Dansk 
         Psykoterapeutforenings hjemmeside og at uddannelsen ikke giver ret til optagelse i foreningen.

Etikudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmer hvordan en klage skal behandles og hvorledes en afgørelse skal bekendtgøres.

 

Del denne side med dine venner


Sektion: